ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อยกเว้นทั่วไป

อัลส์โกมีเว็บไซต์ www.alsco.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและลูกค้า

อัลส์โกจะไม่รับผิดชอบและขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดโดยชัดแจ้งต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้ การอ้างอิง หรือการอาศัยข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ ฉะนั้น เราไม่รับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเว็บไซต์ของอัลส์โกจะมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตอื่นๆ โดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ แต่อัลส์โกจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือเนื้อหาของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ

ลิงค์จากเว็บไซต์ของอัลส์โกที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ ไม่ถือว่าบริษัทหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนั้นๆ จะได้รับการรับรองจากอัลส์โก อัลส์โกไม่ได้รับรองการแสดงเว็บไซต์โฆษณาและข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ และไม่ได้ตรวจสอบการกล่าวอ้างตามคำโฆษณาใดๆ ข้อมูลผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามวัสดุที่ได้รับจากซัพพลายเออร์เท่านั้น

อัลส์โกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า