พื้นที่ทำงานสีเขียว

ข้อสงวนสิทธิ์ – บทความเหล่านี้มีไว้เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแก่พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันภายในองค์กร บทความเหล่านี้เป็นบทความทั่วไป และไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายและ/หรือทางวิชาชีพใดๆ เราแนะนำให้องค์กรต่างๆ รับข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับต้องการของตน